top of page

Lëtzebuergesch

Bestellt dësen Kalenner 2022 am viraus

Präis fir 1 Exemplar fir ofzehuelen bei mir am Studio 30.-€

Präis fir 1 Exemplar verschéckt mat der Post op Lëtzebuerg 36.-€

Präis fir 1 Exemplar verschéckt mat der Post an Europa 42.-€

Präis fir 1 Exemplar verschéckt mat der Post an d'Welt 46.-€

Mat engem Don vun 300.-€ kritt der de Kalenner signéiert an en plus eng Toile op Holzkader 75x50cm vun enger vun de Fotoen aus dem Kalenner

 

Mat engem Don vun 550.-€ kritt der de signéierten Kalenner an en plus en personaliséierten Fotoshooting am Beräich Portrait, Famill oder Moud.

Detailer fir Iwwerweisung am privaten Message, iwwert Email yves@yves.lu oder iwwer Telefon +352 621286767

English

Order this calendar 2022 in advance

Price for 1 example to pick up in my studio 30.-€

Price 1 example if send by post to Luxembourg 36.-€

Price 1 example if send to Europe 42.-€

Price 1 example if send to the World 46.-€

for a donation of 300.-€ you receive the signed calendar + a canvas on wooden frame 75x50cm as a gift of one of the photos in the calendar.

for a donation of 550.-€ you receive a signed calendar + a personalised photoshoot, portrait, family or fashion.

Details for transferring the money in private message, by email yves@yves.lu or by phone +352 621286767

Français

Commandez ce calendrier 2022 en avance

Le prix pour un calendrier à prendre au studio chez moi 30.-€

Le prix pour un calendrier envoyé par poste au Luxembourg 36.-€

Le prix pour un calendrier envoyé par poste en europe 42.-€

Le prix pour un calendrier envoyé par poste dans le monde 46.-€

Pour un don 300.-€ vous recevez ce calendrier signé et en plus une toile sur cadre en bois de 75x50cm d'une des photos de ce calendrier

Pour un don 550.-€ vous recevez ce calendrier signé et en plus une séance photo personnalisé portrait, famille ou mode

Les détails pour transférer l'argent sur message privé, par email yves@yves.lu ou par téléphone +352 621286767

 

Deutsch

Bestellen Sie diesen Kalender 2022 in Voraus

Preis für ein Exemplar abholbar bei mir im Studio 30.-€

Preis für ein Exemplar versendet mit der Post nach Luxemburg 36.-€

Preis für ein Exemplar versendet mit der Post nach Europa 42.-€

Preis für ein Exemplar versendet mit der Post in die Welt 46.-€

Für eine Spende von 300.-€ kriegen Sie diesen Kalender signiert und dazu eine Leinwand auf Holzrahmen von 75x50cm

Für eine Spende von 550.-€ kriegen Sie diesen Kalender signiert und dazu ein personalisiertes Fotoshooting im Bereich Portrait, Familie oder Fashion.

Details für die Überweisung im Privater Nachricht, über email yves@yves.lu oder per Telefon +352 621286767

00-cover-2.jpg
06-june.jpg
09-September.jpg
12-December.jpg
07-Juli.jpg
04-april.jpg
10-Oktober.jpg
bottom of page